Về Việc Tiếng Anh

used in the subject line of an email when it is a reply lớn another gmail, followed by the subject of the original message:

Bạn đang xem: Về việc tiếng anh

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bloginar.net.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


the regreening of our country (= making it green again by planting trees, allowing grass to grow, etc.)
reactivate; reactivation; reassess; reassessment; reassign; recommence; re-create; redistribute; redistribution; redraft; reevaluate; reevaluation; refocus; reformulate; reformulation; reinterpret; reinterpretation; reinvest; reinvestment; reoccur; reorient; reorientation
According to its trang web, Swiss Re is a leading risk carrier và worldwide provider of financial services.
used in the subject line of an email khổng lồ show that you are replying lớn an gmail that was sent to you with the same title. If you reply lớn an email, this word is automatically added khổng lồ the reply the person you are emailing receives:
used in business letters lớn refer khổng lồ a letter or something in a letter you have sầu received và are replying to:
*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped lượt thích a bowl) lớn break up large pieces

Về bài toán này

Xem thêm: Cách Tính Phương Sai Trong Excel, Hàm Ước Tính Phương Sai Dựa Trên

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語