TÍNH TỪ CỦA RELY

Cách chia cồn từ bỏ rely rất dễ, quý khách đề xuất nhớ 3 dạng ở bảng thứ nhất nhằm có thể phân chia rượu cồn từ bỏ đó làm việc bất kỳ thời như thế nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của hễ tự rely nghỉ ngơi bảng thứ 2 chi tiết hơn về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: RELY

Ngulặng thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
khổng lồ rely relying relied
Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Lúc Này đơn rely rely relies rely rely rely
Hiện tại tiếp diễn am relying are relying is relying are relying are relying are relying
Quá khứ đọng đơn relied relied relied relied relied relied
Quá khđọng tiếp diễn was relying were relying was relying were relying were relying were relying
Hiện tại trả thành have relied have sầu relied has relied have relied have sầu relied have relied
Bây Giờ xong xuôi tiếp diễn have been relying have been relying has been relying have been relying have been relying have been relying
Quá khứ đọng hoàn thành had relied had relied had relied had relied had relied had relied
QK xong Tiếp diễn had been relying had been relying had been relying had been relying had been relying had been relying
Tương Lai will rely will rely will rely will rely will rely will rely
TL Tiếp Diễn will be relying will be relying will be relying will be relying will be relying will be relying
Tương Lai trả thành will have sầu relied will have sầu relied will have sầu relied will have relied will have relied will have sầu relied
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been relying will have sầu been relying will have been relying will have been relying will have been relying will have been relying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rely would rely would rely would rely would rely would rely
Conditional Perfect would have relied would have relied would have relied would have sầu relied would have sầu relied would have sầu relied
Conditional Present Progressive would be relying would be relying would be relying would be relying would be relying would be relying
Conditional Perfect Progressive would have sầu been relying would have sầu been relying would have sầu been relying would have been relying would have sầu been relying would have sầu been relying
Present Subjunctive rely rely rely rely rely rely
Past Subjunctive relied relied relied relied relied relied
Past Perfect Subjunctive had relied had relied had relied had relied had relied had relied
Imperative rely Let′s rely rely