Potato chips là gì

a very thin, often round piece of fried potato lớn, sometimes with a flavour added, sold especially in plastic bags

Bạn đang xem: Potato chips là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ bloginar.net.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


Potato lớn sticks are typically packaged in rigid containers, although some manufacturers use flexible pouches, similar khổng lồ potato chip bags.
People want lớn consume music, books, movies, và even potalớn chips that reflect their own identities.
The experimenter showed the child a can that appeared contain potakhổng lồ chips, but actually contained coiled spring snakes.
The experimenter showed the child what appeared khổng lồ be can of potato chips, actually containing coiled spring snakes.
Too many potato lớn chips on the school dinner thực đơn is unhealthy; ill-considered use of silicon chips in the classroom is not good for children, either.
Some monkeys may be seen eating human food such as potakhổng lồ chips và even drinking sodomain authority from discarded bottles.
A few other industries that have been established in the region, including water packaging, construction materials, & potato chips.
They would fill these bags with potato lớn chips; iron the top closed, và then deliver them lớn various retailers.
Các ý kiến của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của những biên tập viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press hay của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Chrome Dính Virus Quảng Cáo Trên Trình Duyệt Web Chrome, Firefox, Edge

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語