Overdraft facility là gì

an amount of money that a customer with a ngân hàng account is temporarily allowed to lớn owe to the ngân hàng, or the agreement that allows this:

Bạn đang xem: Overdraft facility là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bloginar.net.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


an amount of money that a customer with a ngân hàng tài khoản is temporarily allowed lớn owe to the bank, or the agreement which allows this:
Negative externalities in groundwater irrigation arise due to overdraft of groundwater leading khổng lồ premature well failure, & reduced yield và age/life of wells.
This can aid policy-makers, addressing groundwater overdraft leading to negative externalities, reach solutions with the assistance of a watershed development program enhancing groundwater recharge in drylvà areas in developing countries.
I bởi not believe that any of our customers thought they had capitulated when they asked for an overdraft and got it.
Those guarantees will be withdrawn as soon as this money is made available, và the overdraft borrowing covered by that will be repaid.
The price slumped and the reward for many growers for all their hard work to lớn feed the nation was an overdraft at the ngân hàng.
In any case, the convenience và cheapness of the overdraft system is one of the most valued services a bank can offer to lớn its customers.
Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press xuất xắc của các bên cấp phép.

Xem thêm: Self-Deprecating Là Gì - Hỏi Nhanh Đáp Ngắn #47 Q:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bloginar.net English bloginar.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語