Nominal value là gì

Phân tích các số liệu kinh tế là các bước đặc biệt quan trọng đối với các nhà kinh tế tài chính cũng như một fan bình thường. Tuy nhiên, một sai lầm thường bắt gặp là sự lầm lẫn giữa quý hiếm danh nghĩa với giá trị thực, ví như so với thu nhập cùng lãi vay.

Bạn đang xem: Nominal value là gì

Giá trị danh tức là “theo tên gọi”. Do đó, cực hiếm danh nghĩa của tờ bạc 10.000 là 10.000 đồng. Nhưng cực hiếm thực, xuất xắc sức mua, chỉ được bộc lộ sang 1 chuẩn giám sát làm sao đó. lấy ví dụ nếu như bạn biết giá chỉ của một bóc tthẩm tra là 1 trong những.000 đồng, bạn có thể coi giá trị thực của 10.000 đồng là 10 tách bóc tkiểm tra.

Hãy hình dung bạn vay 50.000 với lãi suất 10% 1 năm. Sau một năm bạn trả lại khoản nơi bắt đầu 50.000 thêm vào đó 5.000 lãi. Mặc mặc dù lãi suất danh nghĩa là 10%, ta chỉ có thể chú ý lãi suất thực nếu biết phần đa biến đổi của giá mặt hàng theo thời gian (hay lấn phát).

Để dễ dàng, đưa sử các bạn chỉ download trà soát. Nếu sau một năm giá chỉ tthẩm tra vẫn là một trong.000 đồng thì thực ra bạn vẫn vay mượn 50 bóc tách tsoát cùng trả lại 55 bóc. Vì vậy, lãi suất thực của công ty là 5 bóc tách tkiểm tra.

Tuy nhiên, ví như giá tthẩm tra tăng cho 1.100, các bạn sẽ thấy thực chất mình chỉ trả lại có 50 bóc tkiểm tra tốt chi phí thực của của câu hỏi đi vay là zero. Nếu giá chỉ trà tăng không tới 10%, lãi suất thực vẫn dương, nhưng mà phải chăng rộng nút danh nghĩa.

Một cách làm dễ dàng để xác minh lãi suất vay thực là r = i - p*, với i là lãi vay danh nghĩa, r là lãi suất vay thực với p* là tỉ trọng mức lạm phát. Do đó, điều đích thực đáng quan tâm là giá trị thực.

Xem thêm: Cách Dán Paste Dữ Liệu Vào Ô Không Copy Dòng Ẩn Trong Excel, Chỉ Sao Chép Các Ô Đang Hiển Thị

English:

Nominal vs. Real

Analysis of economic data is an important task for economists as well as the average person. A comtháng misunderstanding, however, is to confuse the nominal with the real value of such things as income and interest rates.

Nominal is defined as "in name only." Thus, the nominal meaning of a 10,000 note is 10,000 dong. But the real value, or purchasing power, can only be understood if there is a standard by which lớn measure. If you know, for example, that the price of a cup of tea is 1,000 dong, then you can see that the real value of 10,000 dong is ten cups of tea.

Imagine for a moment that you borrow 50,000 at 10% interest for one year. After one year you pay baông chồng the original 50,000 plus interest payment of 5000. Although the nominal rate of interest is 10%, the real rate of interest can only be looked at by knowing the changes in the cost of goods over the time period (or inflation).

For simpliđô thị, let's assume we only buy tea. If the price had stayed constant over the year at 1000 dong then you effectively borrowed 50 cups of tea and pay baông xã 55 cups. Thus, your real interest is five cups of tea.

However, if the price of tea had risen to lớn 1100, your can see that you are actually paying bachồng only 50 cups of tea or the real cost of borrowing is zero. If the price of tea had risen by less than 10%, the real rate would be positive sầu, but less than the nominal rate.

A simple formula to lớn determine the real rate of interest is r = i - p*, where i is the nominal rate of interest, r is the real rate, và p* is the rate of inflation. Knowing the real value is what really matters.


*

*

*

*