Nhập Sinh Tiếng Anh Là Gì

Nhập học tập tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu ngôi trường của sinc viên Lúc trúng tuyển chọn vào các trường đại học trải qua thẳng hay trực tuyến.Bạn vẫn xem: Nhập sinch giờ đồng hồ anh là gì

Nhập học tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học được trường thông báo trước cho sinch viên khi nhập học tập.

Bạn đang xem: Nhập sinh tiếng anh là gì

Lúc học sinh được trúng tuyển chọn vào các trường học viên ước muốn. Các trường đại gọc vẫn chuyển giấy báo trúng tuyển cùng ngày nhập học tập cho học sinh.

Từ vựng giờ Anh chủ thể giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cấp cho.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Sở dạy dỗ.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm bộ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào chế tạo.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm hơi.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Xem thêm: Trang Sức Platinum Là Gì Về Bạch Kim, Bạch Kim Là Gì

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy khai sinc.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số mẫu câu tiếng Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục tăng lên, phần trăm nhập học tăng gấp hai từ năm 1996 cho năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 to năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng thích hợp vì chưng thầy giáo trung trọng tâm giờ Anh bloginar.net.