Lychee là gì

a fruit with a rough, brown shell & sweet, trắng flesh around a large, shiny, brown seed, or the evergreen tree (= one that never loses its leaves) on which this fruit grows

Đang xem: Lychee là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú bloginar.net.Học những từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.

We could define the relational instances fruit (táo khuyết, banamãng cầu, orange, pear) & fruit (lychee, pinetáo bị cắn dở, passionfruit, guava), and so on.

Bạn đang xem: Lychee là gì

Although apomixis may occur in some cultivars, rambuchảy, like lychee, is dependent upon insects for pollination. The most important crop is rice, while other important products are lychee, cassava & sweet potatos. The most important crops are rice & coffee, while other important agricultural products are lychee và cassava. The most important crops are coffee và rice, while other important agricultural products are lychee và cassava.

Xem thêm: Phần Mềm Proshow Producer 9

Other popular tropical fruits include mangosteen, jackfruit, longan, lychee, ramburã, & pinetáo bị cắn. The most important crops are rice & oranges, while other important agricultural products are coffee và lychee. The most important crops are coffee & rice, while other important agricultural products are beans, lychee & cassava.

Các ý kiến của những ví dụ không biểu thị quan điểm của các biên tập viên bloginar.net bloginar.net hoặc của bloginar.net University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.

lớn feel awkward because you are in a situation that you have not experienced before or because you are very different from the people around you

Về việc này

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bloginar.net English bloginar.net University Press Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications