The Red Fairy Book

*

*

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: The red fairy book

1 thought you said she was going away the next Sunday, _______ ?


*
Nhóm học tập facebook miễn tổn phí mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện lớp 3-12 ngẫu nhiên tại VietJaông chồng. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên ứng dụng VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án B.

Đây là cấu trúc thắc mắc đuôi. Vì nhiều từ “I thought” không thể như thế nào hỏi ngược lại được vày sẽ là bản thân bản thân suy nghĩ. Vậy động từ sinh hoạt câu hỏi đuôi đang chia theo các “you said”, còn các “she was going away next Sunday” chỉ nên xẻ nghĩa mang đến “you said”. Vậy ở thắc mắc đuôi đã là didn’t you.

Tạm dịch: Tôi cho rằng các bạn đang nói rằng cô ấy sẽ ra đi vào công ty nhật cho tới đúng không?

FOR REVIEW

Câu hỏi đuôi đối với câu ghép:

* Nếu công ty ngữ 1 chưa hẳn là I, rước của mệnh đề 1.

Ex: She thinks he will come, doesn’t she?

* Từ đậy định “not” được dùng nghỉ ngơi mệnh đề 1 gồm nghĩa đậy định sống mệnh đề 2.

Xem thêm: Idiom: Go Hand In Hand In Hand With Sth, Go Hand In Hand Vs Go Hand And Hand

Ex: I don’t believe Mary can vày it, can she?


LIVESTREAM 2K4 ÔN THI trung học phổ thông QUỐC GIA 2022


ỨNG DỤNG MAX MIN TRONG THỰC TẾ - Livestream TOÁN thầy HƯNG


Gv. Thầy Vũ Đình Hưng - Phát thẳng đôi mươi giờ đồng hồ trước
Toán

BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU - Livestream HÓA cô HUYỀN


Gv. Cô Phạm Huyền - Phát thẳng 20 giờ đồng hồ trước
Hóa học

THƯỜNG BIẾN VÀ ĐỘT BIẾN GEN - Livestream Sinh thầy HOẠCH


Gv. Thầy Nguyễn Hoạch - Phát trực tiếp trăng tròn tiếng trước
Sinc học

NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ HÀM SỐ - Livestream TOÁN thầy TÂM


Gv. Thầy Nguyễn Trung Tâm - Phát trực tiếp 21 giờ trước
Toán thù

GỠ BOM BÀI TẬP LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN VỀ NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


Gv. Lê Xuân Vượng - Phát thẳng 21 giờ trước
Vật lý

ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - MAX MIN (BUỔI 02) - Livestream TOÁN thầy HUY


Gv. Thầy Lương Văn Huy - Phát trực tiếp 21 giờ đồng hồ trước
Toán thù

BÍ KÍPhường. NHÌN ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - Livestream VẬT LÝ cô QUYÊN


Gv. Lê Ngọc - Phát trực tiếp 21 giờ đồng hồ trước
Vật lý

KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 và (CH3CO)2O - Livestream HÓA cô THU


Gv. Nguyễn Thị Thu - Phát thẳng 21 giờ trước
Hóa học tập

CHINH PHỤC 200 CÂU TN TỔNG HỢPhường. - NẮM TRỌN NGỮ PHÁPhường TIẾNG ANH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH


Gv. Cô Lê Mai Anh - Phát thẳng 21 giờ trước
Tiếng Anh (mới)

TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT - Livestream LÝ thầy TRUNG


Gv. Kyên Nhật Trung - Phát trực tiếp 1 ngày trước
Vật lý
Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Almost (A) all the (B) students were confusing (C) because Ms. Kelly’s explanation was unclear.(D)


A. almost


B. the


C. confusing


D. unclear


Câu 2:


Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 51 to lớn 60.

Throughout history, women have had responsibility for healing the sichồng. However, it is only in comparative sầu recent times that they have been allowed to train as doctors at medical schools in Britain. Yet in that short time, they have (37) _________ an enormous contribution khổng lồ modem medicine.

The first female doctors were nuns (38) ________ gave sầu advice about diseases and (39) ________ and

prepared medicines. In ancient Rome, women healers were considered skillful & respected. In Britain,

for centuries, male doctors were suspicious of women who practised medicine (40) _________ và in 1512 a law was passed making it illegal for them to lớn vày so. Women couldn’t study medicine at universities (41) ____________ the 19th century and they only began lớn gain eunique with male doctors in the 20th century.