MẪU TỜ KHAI XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Tải mẫu giấy chứng thực triệu chứng hôn nhân: Xét đề xuất của ông/bà(2):...................,về bài toán cấp cho Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân cho(3) .........

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

……………., ngày……..

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

.tháng……....năm……....

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………….. (1)

Xét kiến nghị của ông/bà(2):………………………………………………………………………………………………………,

về Việc cung cấp Giấy xác thực triệu chứng hôn nhân cho(3) ……………………………………………………………….

Xem thêm: " Pay As You Go Là Gì ? Pay As You Go Có Nghĩa Là Gì

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, mon, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:……………………….Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:…………………………………………

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong thời hạn cư trú tại…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..trường đoản cú ngày………tháng………năm…………….., đến ngày……..tháng………năm……….

Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Giấy này còn có cực hiếm sử dụng vào thời hạn 6 mon, Tính từ lúc ngày cung cấp, được thực hiện để:………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, dùng cho cùng đóng góp dấu)

…………………………………….

 

*

Cách điền giấy xác thực tình trạng hôn nhân

(1) Ghi thương hiệu cơ sở cấp cho Giấy chứng thực chứng trạng hôn nhân; trường hợp là Ủy ban dân chúng cấp cho làng thì ghi đầy đủ 03 cấp cho hành chủ yếu (thôn, thị xã, tỉnh); nếu như là Cơ quan liêu thay mặt đại diện thì ghi rõ tên phòng ban đại diện với thương hiệu nước gồm trụ sở Cơ quan lại đại diện thay mặt.

Ví dụ: Tỉnh Tkhô cứng Hoá

Thành phố Thanh khô Hoá

Ủy Ban Nhân Dân phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ cửa hàng VN trên Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự tiệm VN tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi tên, chức vụ của cán cỗ, công chức được giao trọng trách tmê say mưu giải quyết;

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, thương hiệu của tín đồ được cung cấp Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình.

Dường như, bạn cũng có thể tham khảo bài bác viết: