A dictionary of the bhotanta, or boutan language

Dạng của động từ là hình dáng bài bác tập luôn luôn xuất hiện thêm trong các bài khám nghiệm, bài viết cung cấp gần như là không hề thiếu các ngôi trường thích hợp theo sau là Ving, to lớn Vo cùng Vo nhằm fan học dễ dàng ghi nhớ và áp dụng tác dụng.

Bạn đang xem: A dictionary of the bhotanta, or boutan language


GERUND- INFINITIVE- INFINITIVE WITHOUT TO

I. Forms of Verbs

1. Động danh từ bỏ (the gerund): V-ing

+ Là chủ ngữ của câu: nhảy đầm bored him + Bổ ngữ của rượu cồn từ: her hobby is painting + Là vấp ngã ngữ: seeing is believing  + Sau giới từ: he was accused of smuggling + Sau một vài hễ từ

Những cồn từ sau được theo sau do V-ing:Admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, stop, remember, forget, regret, suggest, lượt thích, propose, dekiểm tra, dread, resent, pardon, try, fancy, can’t stvà (=endure), can’t help (=prevent/ avoid), it’s no use/good, there is no point in,…

Ví dụ: 

He admitted taking the money Would you consider selling the property?

Chú ý: the gerund cũng theo sau những nhiều tự như (chẳng hữu dụng gì …)

• Verb + possessive sầu adjective/ pronoun + V-ing. Cấu trúc này được thực hiện với các đụng từ như: dislượt thích, resent, object, excuse, forgive sầu, pardon, prevent.

Forgive sầu my/me ringing you up so early. He disliked me/my working late.  He resented my/me being promoted before hyên ổn.

• Verb + pronoun + preposition + V-ing. Cấu trúc này được dùng với các động từ như: forgive sầu, prevent, stop, excuse.

Xem thêm: Download Trọn Bộ Adobe Cc 2020 Full Trên Windows, Trọn Bộ Adobe Cc 2020 Full Trên Windows

You can’t prevent him from spending his own money.

2. The infinitive (cồn từ nguyên ổn thể): to lớn + Vo• Verb + the infinitive: Những đụng từ sau được theo sau thẳng bởi the infinitive:Agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, be determined, fail, endeavour, forget, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, rethành viên, seem, tend, threaten, try, volunteer expect, want, mean,... 

Ví dụ: 

She agreed to pay $50. Two men failed lớn return from the expedition. • Verb + how/what/when/where/ which/why + infinitiveHe discovered how khổng lồ open the safe.  I found out where to buy fruit cheaply.• Verb + object + the infinitive:Những hễ từ theo bí quyết này là advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, let, order, permit, persuade, request, remind, see, train, teach how, urge, warn, tempt,...

Ví dụ:

These glasses will enable you to lớn see in the dark. She encouraged me to lớn try again. 

• Assume, believe sầu, consider, feel, know, suppose, understand + (object) + to lớn Vo:

I consider him lớn be the best candidate= He is considered to be the best candidate He is known to lớn be honest. ►Chú ý: Một số động từ rất có thể đi cùng với cả hễ từ nguim thể và V-ing, hãy so sánh sự khác biệt về ý nghĩa giữa bọn chúng.